Добре дошли!

 

СЪОБЩЕНИЕ

Откриване на учебната година

Уважаеми родители,

ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 17.09.2018г. /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 9:00 ч. В ДВОРА НА 92 ОУ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ".


УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В УЧИЛИЩЕТО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 8:30 ч., А ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УЧЕНИЦИ - В 8:45 ч. С УНИФОРМА.


СПИСЪЦИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ПО ПАРАЛЕЛКИ ЩЕ НАМЕРИТЕ ВЪВ ФОАЙЕТО НА УЧИЛИЩЕТО.

 От Ръководството
на 92 ОУ “Димитър Талев“

Родителска среща

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че родителската среща за класовете от начален  и прогимназиален етап ще се проведе на 18.09.2018г. /вторник/ от 18.00 часа.

Присъствието на един родител или настойник на всяко дете е задължително!

От Ръководството
на 92 ОУ “Димитър Талев“ 

 

Учителският колектив и училищното ръководство Ви канят да присъствате на годишния концерт на 92 ОУ "Димитър Талев" под наслов "Заедно". Концертът ще се състои на 30.05.2018 год. от 18.30 часа в зала "Аула Максима" /ВИАС/.

Съобщения

 С решение на педагогически съвет и със заповед на директора е изменен утвърдения план-прием:

4 паралелки * 24 ученици = 96 ученици.

След първо класиране са записани 98 ученици (в т. ч. близнаци).

За второ класиране няма свободни места.

След всяко класиране свободните места ще бъдат поставени на главния вход на училището и ще бъдат публикувани на сайта.

Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет - над утвърдения брой ученици в паралелката.

Списък на приетите ученици в 1 клас за 2018/2019 учебна година - Първо класиране

Заповед за училищния план-прием за 1 и 5 клас за 2018/2019 учебна година

РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г. и в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, ПРИЛАГАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации. Приложенията са в съответствие указанията на РУО София - град:
 

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
3. Практически насоки за действия при инцидент
4. Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/

Ценово предложение за изработка и доставка на ученически униформи 2017/2018 учебна година може да бъде намерено от тук.

Училищната документация може да бъде намерена от тук.

Учениците и учителите от 92 ОУ „Димитър Талев“ работят по Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Допълнителна информация може да бъде намерена от тук.

92 ОУ "Димитър Талев" получи на 15.09.2016г. Грамота за "Иновативно училище на България" от образователен сайт Уча.се

В училището е застъпено интензивното преподаване на разбираем и интересен език в класната стая с видео уроците и упражненията на Уча.се. Иновативните училища на Уча.се прегръщат технологичните иновации и разчупват стандартите, за да мотивират и ангажират вниманието на учениците. Учебните материали, представени на сайта са изцяло съобразени с програмата на МОН и с държавните образователни стандарти.

Международно математическо състезание "Европейско кенгуру" за ученици от 1 до 12 клас. 92 ОУ "Димитър Талев" е училище-партньор на инициативата и участва в провеждането на областинят кръг на 18.03.2017г.

Награди и постижения на нашите ученици през 2017 година

  • Почетна грамота за участие в районните състезания на младежки противопожарни отряди "МЛАД ОГНЕБОРЕЦ" 2017г. - трето място в комплексното класиране
  • Почетна грамота за участие в XVIII областно ученическо състезание "ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ" 2017г.
  • Ученически игри 2017г. , Столично първенство, трето място, БАСКЕТБОЛ, момчета 5-7 клас
  • Победител училищен етап купата на Coca-Cola 2017г., ФУТБОЛ
  • Младежки фестивал на изкуствата "СОФИЯ ТВОРИ" 2017г., трето място на Състав "Витошанче" при 92 ОУ "Димитър Талев"
  • XI Национален танцов фестивал "Ритъмът в сърцето ми" за КУПА "СРЕДЕЦ" 2017г., трето място в направление български народни танци