Добре дошли!

Съобщения

Заповед за училищния план-прием за 1 и 5 клас за 2018/2019 учебна година

Отчет за БЮДЖЕТА за I тримесечие на 2018 г. на 92 ОУ "Димитър Талев"

15.09.2017г.

ВАЖНО!


ТЕСТ УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ С ПРЕГЛЕД НА СПОСОБНОСТИ
ПО ХОРЕОГРАФИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО


14.04.2018г. /СЪБОТА/
НАЧАЛО: 10.00Ч.
ТЕСТ- 40 МИНУТИ;
РИСУНКА И ПРЕГЛЕД СПОСОБНОСТИ - 20 МИНУТИ.
ДЕЦАТА СЕ ЯВЯВАТ В 9.45 Ч. В УЧИЛИЩЕ!
РАЗПРЕДЕЛАНИЕТО В ЗАЛИТЕ Е ПО АЗБУЧЕН РЕД /ИНИЦИАЛИ/ И ВХОДЯЩИ НОМЕРА /
СПИСЪКЪТ ЩЕ БЪДЕ ИЗНЕСЕН НА ВХОДА В ПЕТЪК - 17.30 Ч.
1 ЕТАЖ
ЗАЛА 1
ЗАЛА 2
ЗАЛА 3
ЗАЛА 4
2 ЕТАЖ
ЗАЛА 5
ЗАЛА 6

РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

  • Седмици на отворените врати - от 15.01. до 19.01. и от 12.03. до 16.03.2018г.
  • Родителски срещи за бъдещите първокласници – Разяснителна и запознанство с учителите – на 18.01.2018г. и на 15.03.2018г. от 18:00ч.
  • Провеждане на тест за училищна готовност – 14.04.2018г. от 10:00ч. и проверка на способности по специалните предмети
  • Подаване на заявления за записване – до 01.06.2018г.
  • Важно: Сроковете за изброените дейности ще бъдат оповестени след решение на Столична община:
  • Обявяване на списъците с класираните ученици
  • Записване на ученици в първи клас /с оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас/група или декларация от родителите, че детето не е посещавало подготвителен клас/група/
  • Поставяне на таблото за съобщения списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година и обявяване на свободните места
  • Срок за попълване на свободни места

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г. и в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, ПРИЛАГАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации. Приложенията са в съответствие указанията на РУО София - град:
 

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
3. Практически насоки за действия при инцидент
4. Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/

Ценово предложение за изработка и доставка на ученически униформи 2017/2018 учебна година може да бъде намерено от тук.

Училищната документация може да бъде намерена от тук.

Учениците и учителите от 92 ОУ „Димитър Талев“ работят по Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Допълнителна информация може да бъде намерена от тук.

92 ОУ "Димитър Талев" получи на 15.09.2016г. Грамота за "Иновативно училище на България" от образователен сайт Уча.се

В училището е застъпено интензивното преподаване на разбираем и интересен език в класната стая с видео уроците и упражненията на Уча.се. Иновативните училища на Уча.се прегръщат технологичните иновации и разчупват стандартите, за да мотивират и ангажират вниманието на учениците. Учебните материали, представени на сайта са изцяло съобразени с програмата на МОН и с държавните образователни стандарти.

 

Международно математическо състезание "Европейско кенгуру" за ученици от 1 до 12 клас. 92 ОУ "Димитър Талев" е училище-партньор на инициативата и участва в провеждането на областинят кръг на 18.03.2017г.

 

 

 

 

Награди и постижения на нашите ученици през 2017 година

  • Почетна грамота за участие в районните състезания на младежки противопожарни отряди "МЛАД ОГНЕБОРЕЦ" 2017г. - трето място в комплексното класиране
  • Почетна грамота за участие в XVIII областно ученическо състезание "ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ" 2017г.
  • Ученически игри 2017г. , Столично първенство, трето място, БАСКЕТБОЛ, момчета 5-7 клас
  • Победител училищен етап купата на Coca-Cola 2017г., ФУТБОЛ
  • Младежки фестивал на изкуствата "СОФИЯ ТВОРИ" 2017г., трето място на Състав "Витошанче" при 92 ОУ "Димитър Талев"
  • XI Национален танцов фестивал "Ритъмът в сърцето ми" за КУПА "СРЕДЕЦ" 2017г., трето място в направление български народни танци